Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Biennale Warszawa
Miejsce działań Biennale Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 34/50
Mokotowska 29a Warszawa
22 620 82 88
biuro@biennalewarszawa.pl
biennalewarszawa.pl
Biennale Warszawa to interdyscyplinarna instytucja kultury, prowadząca działalność artystyczną, badawczo-naukową, edukacyjną oraz społeczną. Pracujemy na przecięciu rozmaitych dyscyplin, łączymy obszar kultury i sztuki z obszarem teorii i nauki oraz aktywizmu społecznego.

Program tworzony jest w oparciu o zespół kuratorski oraz współpracę z innymi podmiotami: instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi oraz twórcami i twórczyniami, badaczami i badaczkami, aktywistami i aktywistkami, działającymi we wszystkich obszarach, które znajdują się w polu naszych zainteresowań.

W ramach swojej statutowej działalności prowadzimy stały program działań interdyscyplinarnych o charakterze poszukiwań kuratorskich/artystycznych oraz badawczych, przygotowujący do międzynarodowego biennale, rozumianego jako cykl interdyscyplinarnych wydarzeń.

Idea biennale opiera się na założeniu, że kultura i sztuka odgrywają kluczową rolę w budowaniu nowoczesnego, tolerancyjnego, krytycznego społeczeństwa, działającego w poszanowaniu demokracji i wolności obywatelskich, wielości poglądów, religii, orientacji seksualnych, pochodzenia.

Działania ciągłe mają na celu wspieranie kulturalnej aktywności mieszkanek i mieszkańców. Koncentrują się na poszukiwaniu nowych grup odbiorców i odbiorczyń, zachęcając do uczestnictwa, promując aktywne, emancypacyjne postawy obywatelskie, a także ideę równości ekonomicznej, społecznej, kulturowej i politycznej.

ENGLISH DESCRIPTION

Biennale Warszawa is an interdisciplinary cultural institution conducting artistic, research, educational and social activities. It operates at the intersection of various disciplines, combining the area of culture and art with the area of theory and research, as well as social activism.

Its work is managed by a curatorial team and based on the cooperation with other entities: cultural institutions, NGOs, social initiatives, artists, creators, researchers, and activists working in all fields within the interests of the Theatre.

Within its statutory activities, BW maintains an ongoing programme of interdisciplinary activities in the form of curatorial/artistic and research explorations, in preparation for an international Biennale, understood as a series of interdisciplinary events going beyond strictly theatrical activities.

The idea of the Biennale is based on the premise that culture and art play a vital role in building modern, tolerant, critical society, operating with the respect for democracy and civic liberties, diversity of beliefs, religions, sexual orientations and backgrounds.

Its ongoing activities aim at supporting the cultural activity of citizens. They focus on seeking out new audiences, encouraging participation, promoting active, emancipatory civic attitudes, as well as the idea of economic, social, cultural and political equality.

Zobacz też